Author Topic: 大衣   (Read 960 times)

fayong

 • Administrator
 • Newbie
 • *****
 • Posts: 21
  • View Profile
大衣 
« on: May 29, 2015, 04:04:27 PM »
【大衣 】 

(衣服)三衣中僧伽梨衣最大,故云大衣。九條以上為大衣,有三品。釋氏要覽上曰:「薩婆多論云:僧伽梨有三品,自九條十一條十三條名下品衣,皆兩長一短作。十五條十七條十九條名中品衣皆三長一短作。二十一條二十三條二十五條名上品衣皆四長一短作。」

FROM:【佛學大辭典】

fayong

 • Administrator
 • Newbie
 • *****
 • Posts: 21
  • View Profile
Re: 大衣 
« Reply #1 on: May 29, 2015, 04:06:17 PM »
僧伽梨

    梵语sanghati,巴利语同。又作僧伽胝、僧伽致、伽胝。为三衣之一。即九条以上之衣。又因必须割截后始制成,故称重衣、复衣、重复衣。因其条数多,故称杂碎衣。为外出及其他庄严仪式时着之,如入王宫、聚落、乞食,及升座说法、降伏外道等诸时所着用,故称入王宫聚落衣。又以其为诸衣中最大者,故称大衣。共有下中上三位九品之不同,而有九品大衣之称;一般就其下下品而通称为九条衣。然四分律仅

    举下中六品而已。其中,下下品九条、下中品十一条、下上品十三条,皆二长一短;中下品十五条、中中品十七条、中上品十九条,皆三长一短;上下品二十一条、上中品二十三条、上上品二十五条,皆四长一短。长多短少,乃表圣增凡减之意。[四分律卷四十、卷四十一、卷四十八、萨婆多毗尼毗婆沙卷四、五分律卷二十、卷二十一、卷二十九、摩诃僧只律卷九、卷三十八、十诵律卷二十七、卷二十八、有部苾刍尼毗奈耶卷七、根本萨婆多部律摄卷五、卷六、有部百一羯磨卷一、卷十、大智度论卷一、南海寄归内法传卷二、玄应音义卷十四、毗尼日用切要]